obsługa ADMINISTRACYJNA

 • Przygotowanie planu gospodarczego
 • Prowadzenie i aktualizacja ewidencji lokali i ich użytkowników, weryfikacja stanu prawnego i faktycznego
 • Bieżąca obsługa eksploatacyjna nieruchomości, kontakty     z usługodawcami
 • Przygotowanie procedur bezpieczeństwa oraz regulaminu porządku domowego
 • Bieżąca obsługa informacyjna użytkowników lokali            w sprawach dotyczących części wspólnych jak i dla indywidualnych lokali
 • Ubezpieczenie nieruchomości
 • Informowanie poprzez wywieszenie na tablicach odpowiednich informacji o telefonach służb technicznych
 • Zapewnienie dyżurów administratora na terenie nieruchomości oraz składanie okresowych raportów           z podjętych działań

„Nigdy  nie ma się drugiej okazji, żeby zrobić pierwsze wrażenie."
dotyczy to również nieruchomości!


obsługa FINANSOWO-KSIĘGOWA

 • Pobieranie i rozliczanie zobowiązań poszczególnych użytkowników lokali
 • Przygotowywanie zawiadomień o opłatach eksploatacyjnych
 • Przygotowywanie projektów rocznych i wieloletnich planów gospodarczych zarządzania nieruchomością
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
 • Przygotowanie informacji o kosztach zarządu nieruchomości oraz rozliczenie zaliczek przeznaczonych na ich pokrycie
 • Składania Zleceniodawcy zestawienia wpływów oraz wydatków związanych z wykonywaniem usług wynikających z umowy wraz z dokładnym określeniem przeznaczenia środków na poszczególne usługi.
 • Przygotowywanie wezwań do zapłaty (wezwanie pierwsze, wezwanie drugie, wezwanie przedsądowe, pozew sądowy)
 • Przygotowywanie dokumentów dotyczących zadłużeń dla kancelarii prawnej
 • Telefoniczne i osobiste wyjaśnianie stanu płatności
 • Naliczanie odsetek od zadłużenia
 • Przygotowywanie przelewów
 • Przygotowywanie umów zleceń
 • Współpraca z bankami
 • Obsługa lokat bankowych
 • Sporządzanie rachunków do umów zleceń i dzieło
 • Sporządzanie rocznych rozliczeń PIT dla pracowników