OBSŁUGA TECHNICZNA

 

 • Sporządzenie protokołu przejęcia nieruchomości i jej dokumentacji technicznej (projektowej, powykonawczej     i bieżącej tj. książek obiektów budowlanych), eksploatacyjnej i finansowej
 • Bieżące administrowanie i prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Zapewnienie prawidłowego użytkowania budynków            i lokali oraz instalacji wspólnych i infrastruktury technicznej
 • Zapewnienie warunków bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej zgodnie z  przepisami
 • Zapewnienie zabezpieczania awarii oraz usuwania ich skutków na nieruchomości wspólnej
 • Bieżąca konserwacja, naprawy i obowiązkowe przeglądy techniczne
 • Zapewnienie niezbędnego i wymaganego ze względów technicznych wstępu do poszczególnych lokali, ilekroć jest to niezbędne do przeprowadzenia konserwacji, remontu, modernizacji albo usunięcia awarii w nieruchomości
 • Bieżący nadzór nad kontrahentami świadczącymi usługi     w zakresie obsługi technicznej
 • Oszacowanie wartości niezbędnych działań inwestycyjnych

„Nigdy  nie ma się drugiej okazji, żeby zrobić pierwsze wrażenie."
dotyczy to również nieruchomości!


PRZEGLĄDY OKRESOWE

 

 • Roczna ocena stanu technicznego budynku:

Sprawdzenie stanu technicznego elementów budynków narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, których uszkodzenia mogą powodować zagrożenia dla bezpieczeństwa osób, środowiska i konstrukcji budynku, instalacji elektrycznych, instalacji wentylacyjnej, instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych)

 • Pięcioletnia kontrola techniczna obiektów budowlanych:

Sprawdzenie stanu sprawności technicznej i wartości  użytkowej całego obiektu oraz estetyki obiektu i jego otoczenia: bezpieczeństwa i stanu technicznego konstrukcji obiektu wraz ze stanem podwieszeń instalacji, szczelności        i systemu odwodnienia obiektu, stanu   i bezpieczeństwa instalacji sanitarnej, stanu i bezpieczeństwa wentylacji, stanu  i bezpieczeństwa instalacji ogrzewania, instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych,           wentylacyjnych)

Sprawdzenie instalacji elektrycznej i piorunochronnej            w zakresie ochrony od porażeń i oporności izolacji; stanu technicznego i bezpieczeństwa instalacji elektrycznej średnio-prądowej, stanu i bezpieczeństwa instalacji piorunochronnej.